BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541628

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/9/2002
Dotyczy: powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr I/9/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2002 r.


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz § 50 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powołać doraźną Komisję Statutowo - Regulaminową Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§2


W wyniku wyborów w skład Komisji, o której mowa w § 1, wchodzą:
1. radny Bąkowski Zenon
2. radna Iwicka Urszula
3. radna Łopatyńska Franciszka
4. radny Szwagrzyk Piotr
5. radny Świątkowski Marian

§3


Do zadań Komisji Statutowo - Regulaminowej należy złożenie Radzie Powiatu propozycji dotyczących określenia ilości komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu, ilości ich członków oraz zakresu i przedmiotu zadań realizowanych przez te komisje oraz przygotowanie projektu Statutu Powiatu Inowrocławskiego, uwzględniającego zmiany stanu prawnego.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.


§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


UZASADNIENIE


Wywołanie niniejszej uchwały uzasadnione jest potrzebą opracowania (przygotowania) przez Komisję Statutowo - Regulaminową materiałów i propozycji niezbędnych do podjęcia przez Radę Powiatu kolejnych uchwał dotyczących powołania z jej grona stałych komisji, określając ich ilość, zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy.
Komisja Statutowo - Regulaminowa przygotuje również projekt Statutu Powiatu Inowrocławskiego z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego prawa.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka