BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533811

Data: 19 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/19/1999
Dotyczy: w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Gminy i Miasta Janikowo o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Wojciechem Sobańskim, radnym Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr IV/19/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 1999 r.


w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Gminy i Miasta Janikowo o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Wojciechem Sobańskim, radnym Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie art.22 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Nie rozpatrywać wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Wojciechem Sobańskim,ponieważ wniosek został złożony po odwołaniu radnego z zajmowanego stanowiska.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady PowiatuIwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Gminny i Miasta Janikowo pismem z dnia 31.12.1998r. wystąpił do Rady Powiatu Inowrocławskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Wojciechem Sobańskim. Do wniosku zostało dołączone pismo z dnia 30.12.1998 r.skierowane do Pana Wojciecha Sobańskiego,zawierające oświadczenie o odwołaniu go ze stanowiska Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z O.O.w Janikowie, równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy. Art.22 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym wymaga dla rozwiązania stosunku pracy z radnym uprzedniej zgody Rady Powiatu. Zarząd Gminy i Miasta Janikowo dokonał odwołania bez uzyskania zgody Rady,czym naruszył przepis art.22 ust.2 ustawy, wobec czego Rada Powiatu postanowiła nie rozpatrywać wniosku.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona stanek