BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531979

Data: 9 listopada 1998 r.
Nr uchwały: I/1/1998
Dotyczy: w sprawie Regulaminu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr I/1/98
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 1998 r.


w sprawie Regulaminu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578) w związku z art.l ust. 1 ustawy z 14 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie woj. oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U.Nr 99 poz. 631) oraz art. 101 ustawy z 29 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Oz.U. Nr 133 poz. 872)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić następujące zasady przeprowadzenia głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

1. Głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady pięcioosobowa Komisja skrutacyjna, która wyłania spośród swoich członków przewodniczącego.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
3. Na karcie do głosowania wydrukowane są w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona wszystkich kandydatów.
Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
Komisja skrutacyjna opatrzy karty pieczęcią Rady Powiatu.
4. Głosowanie odbywa się z zapewnieniem tajności głosowania.
5. Głosowanie odbywa się przez skreślenie nazwisk kandydatów i pozostawienie takiej ilości nazwisk kandydatów, jaka jest wybierana w danym glosowaniu, a nstępnie wrzucenie do urny po wyczytaniu nazwisk radnych z listy obecności przez komisję skrutacyjną.
6. Głos uznaje się za ważny jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tyle samo lub mniej nazwisk nieskreślonych ile jest wybieranych w danym głosowaniu, a także jeżeli wszystkie nazwiska zostały skreślone.
7. Dopisanie na karcie dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu.
8. Komisja skrutacyjna liczy głosy i sporzadza ze swoich czynności ptotokół. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Obrad
Edward Szumlański