BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533873

Data: 23 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/23/1999
Dotyczy: w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr IV/23/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 stycznia 1999 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art.21 ust.4 w zw.z art.l7 ust.3 ustawy
z dnia 3 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578)i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998r.w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym powiatu(Dz.U.Nr 146,poz.958)

Rada Powiatu
uchwala,co następuje:

§1


Ustalić wysokość miesięcznych diet dla radnych wysokość sposób następujący:

1) przewodniczący poszczególnych komisji otrzymują 150% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników,
2) z-cy przewodniczących komisji otrzymują 110% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników,
3) z-cy Przewodniczącego Rady Powiatu otrzymują-150% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników
4) Przewodniczący Rady Powiatu otrzymuję-200% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników,
5) radni będący członkami Zarządu Powiatu,z wyjątkiem radnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w związku z wyborem w skład Zarządu Powiatu otrzymują-200% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników
6) pozostali radni otrzymują 100 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników

§2

1. Wypłata diet, o których mowa w § 1 odbywa się ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie Starostwa Powiatowego.
2. Listy wypłat sporządza Przewodnicząca Rady na podstawie list
obecności na sesjach, posiedzeniach komisji lub Zarządu Powiatu

§3

-za nieobecność radnego na sesji dieta ulega zmniejszeniu o 15%
-za nieobecność radnego na posiedzeniu komisji dieta ulega zmniejszeniu o 10%
-ogółem za nieobecność potrącenia z diety nie mogą przekroczyć 75%
- w przypadku przekazywania diet na konto osobiste koszty operacji bankowych ponosi radny

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 1999r.Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek