BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533618

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/98/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 55
Uchwała Nr XIV/98/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 września 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 55.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721 ) oraz art. 12 pkt 8 lit. ,,a'' ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 55, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 68/7 o pow. 0,2075 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej 42356, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Opisana w uchwale nieruchomość będąca we władaniu Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2000 r., nr GKN-III-7723-1-1/1/00 prawo to zostało potwierdzone.
Uchwałą Nr XXIII/262/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Inowrocławskim, Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu z dniem 31 sierpnia 2002 r. zostaje przeniesiony do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Średniej 9, a tym samym nieruchomość po w/w placówce oświatowej staje się zbędna.
W świetle powyższych faktów jak i z potrzeby zagospodarowania nieruchomości wywołanie powyższej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski