BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531818

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/100 /2003
Dotyczy: Regulaminu tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr XIV/100 /2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 września 2003 r.


w sprawie Regulaminu tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806) oraz § 32 ust. 4 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571 i Nr 120, poz. 2448).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić następujące zasady przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.
1. Głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Powiatu pięcioosobowa Komisja Skrutacyjna, która wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Komisja Skrutacyjna opatrzy karty pieczęcią Rady Powiatu.
5. Głosowanie odbywa się z zapewnieniem tajności głosowania.
6. Głosowanie odbywa się przez pozostawienie lub skreślenie nazwiska kandydata, a następnie wrzucenie do urny karty do głosowania.
7. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu.
8. Wybór członka Zarządu Powiatu następuje przez Radę Powiatu, na wniosek Starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
9. Komisja Skrutacyjna liczy głosy i sporządza ze swoich czynności protokół stanowiący załącznik do uchwały o wyborze.
10. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały jest niezbędne ze względu na konieczność przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu, zgodnie z dyspozycją § 32 ust. 4 Statutu Powiatu, przyjętego uchwałą Nr IV / 15 / 99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571). W myśl powołanego przepisu zasady i sposób przeprowadzania głosowania tajnego określa każdorazowo Rada Powiatu w drodze uchwały.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka