BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533673

Data: 28 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: VII/38/1999
Dotyczy: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
Uchwała Nr VII/38/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 kwietnia 1999 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r.

Na podstawie Art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. Nr 91 poz. 578) oraz art. 124 i 128 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 155, poz. 1014)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w
sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. wprowadza się następujące zmiany: W§ 1:

. w pkt. 1 " Dochody" kwotę ,,65.925.000,-zł" zastępuje się kwotą ,,65.852.069,- zł", wyrazy "w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21.396.000,- zł" zastępuje się wyrazami "w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21.377.000,- zł ." Zmiany w planie dochodów na 1999 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

. w pkt. 2 "Wydatki" kwotę ,,65.925.000,- zł" zastępuje się kwotą ,,65.852.069,- zł" , wyrazy: "w tym : rezerwa celowa - 2.063.000,- zł" zastępuje się wyrazami "w tym: rezerwa celowa - 2.068.000,- zł" oraz wyrazy " rezerwa celowa oświatowa1.372.000,-zł zastępuje się wyrazami" rezerwa celowa oświatowa - 1.377.000,- zł" Zmiany w planie dochodów na 1999 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2


§5 uchwały otrzymuje brzmienie: " § 5 Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w budżecie powiatu za wyjątkiem przesunięć wydatków między działami."

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku. .

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


do uchwały nr VIIl38/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28.04.1999 r.


Konieczność podjęcia niniejszej uchwały zmieniającej budżet na 1999 rok wynika z następujących przesłanek:

1. Starostwo powiatowe otrzymało z Min. Fin. w dniu 19 marca 1999 r. pismo nr ST 440/190/04/99, w którym Minister Finansów określił ostateczne wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych i udział z tyto podatku dochodowego od osób fizycznych na 1999 rok, w którym zwiększył:
. część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 5.000,- zł , część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 56.070,- zł, oraz Zmniejszył:
. udział z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.801,- zł
Zachodzi więc konieczność dokonania zmian o wyżej podane kwoty po stronie dochodów i wydatków.
Kwotę 53.269,- zł wynikającą ze zwiększenia subwencji i zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wydatków przeznaczyć w całości na wydatki rzeczowe Starostwa, natomiast zwiększenie o kwotę 5.000,- dot. części oświatowej zwiększyć rezerwę oświatową.
2. Starostwo Powiatowe otrzymało z Wydziału Finansowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 2 kwietnia 1999 pismo nr F. I - 3013/1/99 o wielkości ostatecznych kwot dotacji wynikającej z układu wykonawczego budżetu zawartego w części 85/04 Ustawy budżetowej na 1999 r. Ustalono, że w stosunku do projektu budżetu opracowanego przez Ministra Finansów zmiany dotyczą:
. dział 45 rozdział 4995 § 92 - zwiększenie dotacji o kwotę 4.000,- zł
. dział 91 rozdział 9120 § 92 - zmniejszenie dotacji o kwotę 23.000,- zł
. dział 86 rozdział 8611 § 94 - zmniejszenie dotacji o kwotę 27.200,- zł
. dział 86 rozdział 8611 § 95 - zmniejszenie dotacji o kwotę 85.000,- zł
Zwiększenie dotacji w dziale 45 dotyczy środków za nadzór nadleśnictw nad lasami państwowymi.
Zmniejszenie dotacji w dziale 91 ogranicza wydatki na Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zmniejszenie dotacji w dziale 86 ogranicza wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki inwestycyjne DSP w Ostrowie.
W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian zarówno planowanych dochodów jak i wydatków budżetowych.


Inowrocław dnia 28.04 1999 r.