BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531802

Data: 28 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: VII/40/1999
Dotyczy: w sprawie ustalenia zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środkow państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Uchwała nr VII/40/99
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środkow państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 47 , ust. 1 , pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 ,poz. 776 z późn. zm) ; art. 4, ust. 1 , pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ) oraz § 3 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 31/99 Zarządu PFRON z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatwierdza się "Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§2


W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie postanowienia Uchwały Zarządu PFRON nr 31/99 z dnia 25 stycznia 1999 roku w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5


Traci moc Uchwała nr 8/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 1999 roku w sprawie powołania Pełnomocnika podejmującego decyzję o wysokości dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu Inowrocławskiego zwraca się z wnioskiem o uchwalenie przedstawionych zasad dofinansowania udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Turnusy rehabilitacyjne są jednym z elementów rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie ich ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zdrowotnej stanowi dla wielu osób niepełnosprawnych jedyną możliwość wzięcia udziału w tej formie rehabilitacji. Dlatego też zgodnie z § 3 pkt.3 Załącznika do Uchwały nr 31/99 Zarządu PFRON z dnia 25 stycznia 1999 roku w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON w swojej uchwale nr 8/99 z dnia 31 marca 1999 roku powołał Pełnomocnika oraz ustalił zasady, którymi będzie się on kierował w udzielaniu dofinansowania, do czasu uchwalenia przez Radę Powiatu zasad dofinansowania.
Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoliło zrealizować……wniosków. Uchwała Zarządu PERON z dnia 25 stycznia 1999 roku daje radom powiatu możliwość decydowania o wysokości dofinansowania turnusów, które przyznawane będzie przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Szczególnie zasadne jest ustalenie wysokości przyznawanego dofinansowania w zależności od sytuacji materialnej wnioskodawcy i stopnia niepełnosprawności. Przyjęcie zaproponowanych zasad dofinansowania pozwoli na stworzenie równych szans w dostępie do tej formy rehabilitacji osobom niepełnosprawnym o zróżnicowanych dochodach.
W związku z powyższym proszę o przyjęcie przedstawionych zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.


Starosta
Leonard Maciejewski