BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 537781

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/46/1999
Dotyczy: w sprawie nadania statutu Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
Uchwała Nr IX/46/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 lipca 1999 r.

w sprawie nadania statutu Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu

Na podstawie art.58 ust.6 i art.60 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 67 , poz.329 z późn.zm.) , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów , organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych ( Dz.U. Nr 41 , poz. 156 ) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.Nr 91 , poz. 578 z późn.zm).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Nadać statut Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu w brzmieniu w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zgodnie z art.58 ust.6 ustawy o systemie oświaty organ zakładający placówkę nadaje jej pierwszy statut. W związku z uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia z dniem 1 lipca 1999 r. Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu, zasadne stało się wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski