BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533802

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/47/1999
Dotyczy: w sprawie komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów:
Uchwała Nr IX/47/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 lipca 1999 r.


w sprawie komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów:
1.Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu
2.Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
3.Domu Dziecka w Gniewkowie


Na podstawie art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 67 . poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1,. art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91 . poz. 578).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu w składzie:

a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Marek Szubarga
- Ryszard Oczachowski
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Jerzy Szczechowicz
- Jerzy Błaszczak
c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Mariusz Czarniak
- Wojciech Paluszyński
d) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych
e) przedstawiciele rady rodziców:
-Mariusz Puanecki
- Andrzej Maszudziński

§2


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Marek Szubarga
- Ryszard Oczachowski
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Ewa Heba
- Andrzej Stobrawa
c) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Iwona Stanek - ZNP
- Leszek Tucholski - NSZZ "Solidarność"

§3


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Gniewkowie w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę :
- Marek Szubarga
- Ryszard Oczachowski
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Jerzy Szczechowicz
- Jerzy Błaszczak
c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Alina Bykowska
- Lidia K1óskowska
d) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Jerzy Ratajczak - ZNP


§4


Zasady pracy komisji konkursowej określa regulamin ustalony przez Radę Powiatu w uchwale nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin pracy komisji konkursowej.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UzasadnienieZ dniem 31 sierpnia 1999 r. dyrektorom Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu i Domu Dziecka w Gniewkowie wygasa powierzenie stanowiska.
Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/44/99 dotyczącej utworzenia z dniem 1 lipca 1999 r. Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu należy powołać dyrektora bursy. W związku z powyższym na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 67 , poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art.32 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91 , poz. 578 ) i Uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego Nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin pracy komisji konkursowej zasadne staje się ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów wyżej wymienionych placówek i powołania komisji konkursowych.


Starosta
Leonard Maciejewski