BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521772

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/50/99
Dotyczy: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
UCHWAłA Nr IX/50/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 lipca 1999 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999r.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578) oraz art.lO9 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155,poz.1014).

Rada Powiatu
uchwala,co następuje:

§1


W Uchwale Nr VI/27/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 1999r.w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/38/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu: Nr 17/99,18/99 ,19/99 ,24/99 ,25/99
wprowadza się następujące zmiany w §1
- w pkt 1 "Dochody" kwotę "56.290.403.-zł" zastępuje się kwotą "66.405.403,-zł,"
- w pkt 2 "Wydatki" kwotę "66.290.403,-zł" zastępuje się kwotą "65.405.403,-zł.
Zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


§4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Konieczność podjęcia niniejszej uchwały zmieniającej budżet na 1999 rok spowodowana została wprowadzeniem w ciągu roku od dnia 1 lipca nowych druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, co wynika z pisma Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej nr TS-ZB-024-6/99 z dnia 18 maja 1999r. Koszt zakupu w/w druków na okres I kwartału wynosi 84.000,-zł. Pozyskane ponadplanowe dochody w wysokości 115.000,-zł.z tytułu opłat komunikacji pozwalają zwiększyć budżet w rozdziale 9143 po stronie dochodów i wydatków w celu zabezpieczenia realizacji wprowadzanych nowych przepisów w zakresie komunikacji.


Starosta
Leonard Maciejewski