BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541604

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/54/99
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999
Uchwała nr X/54/99
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 września 1999 r.


w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999

Na podstawie Art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.) , Art. 124 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami w budżecie powiatu poprzez:
1. zmniejszenie wydatków w dziale 97 "Rozliczenia różne", rozdziale 9718 "Rezerwy ogólne i celowe", § 81 " o kwotę 410000,- zł ,
2. zwiększenie wydatków w dziale 79 "Oświata i wychowanie" o kwotę 410 000,- zł .

§2


Informację o zmianach w planie wydatków budżetowym na 1999 rok z wyszczególnieniem
rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Niedobór środków w tegorocznym budżecie powiatu, przeznaczonych na finansowanie kosztów działalności placówek oświatowo - wychowawczych spowodował powstanie zobowiązań, których poziom na koniec pierwszego półrocza wynosił 290.695,71 zł. Jak wykazują prowadzone na bieżąco analizy stanu zobowiązań w dziale" Oświata i wychowanie", ta niekorzystna, stwarzająca zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania szkół sytuacja pogarsza się bardzo prędko nadal. Na dzień 31 lipca br stan zobowiązań w wymienionym dziale osiągnął kwotę 353.477 zł. Liczne, uzasadnione wnioski o zwiększenie środków dla szkolnictwa oraz domy dziecka, kierowane do Rządu oraz Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nie przyniosły żadnych rezultatów. W tej sytuacji, Zarząd Powiatu uznaje za niezbędne zwiększenie możliwości płatniczych szkół i jednostek pomocniczych szkolnictwa poprzez przeznaczenie na ten cel znacznej części posiadanej w budżecie rezerwy.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski