BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533770

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/59/99
Dotyczy: zmian w Statucie Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
UCHWAłA NR X/59/99
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 września 1999 r.

w sprawie zmian w Statucie Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W Statucie Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:
W §2 ust. 2 wyrazy "Wojewodę Bydgoskiego pod pozycją 5" zastąpić wyrazami "Powiat Inowrocławski pod pozycją 1"
W §3 wyrazy "województwa bydgoskiego" zastąpić wyrazami "województwa kujawsko - pomorskiego".
W §4 wyrazy "Wojewoda Bydgoski" zastąpić wyrazami "Powiat Inowrocławski" .
W § 11 ust. 1 wyrazy" Wojewoda Bydgoski" zastąpić wyrazami "Zarząd Powiatu w Inowrocławiu".
W §11 ust. 2 wyrazy "Wojewodzie Bydgoskiemu" zastąpić wyrazami "Staroście Inowrocławskiemu" .
W §16 ust. 2 wyrazy "Wojewoda Bydgoski" zastępuje się wyrazami "Zarząd Powiatu w Inowrocławiu".
W §16 ust. 3 pkt. 1 wyrazy "Wojewodę Bydgoskiego" zastępuje się wyrazami "Radę Powiatu w Inowrocławiu".
W § 17 ust. 3 wyrazy "Wojewoda Bydgoski" zastępuje się wyrazami "Zarząd Powiatu w Inowrocławiu".
W §19 wyrazy "Wojewodę Bydgoskiego" zastępuje się wyrazami "Powiat Inowrocławski" .
W §22 wyrazy "Wojewoda Bydgoski" zastępuje się wyrazami "Rada Powiatu w Inowrocławiu" .

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Statut Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu został nadany Zarządzeniem nr 250/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 30 listopada 1998 r. Z dniem 1 stycznia 1999 roku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu stało się jednostką organizacyjną Powiatu Inowrocławskiego. W związku z przejęciem przez Powiat Inowrocławski uprawnień organu prowadzącego i właściwego do nadania statutu zachodzi konieczność dostosowania postanowień statutu do nowej sytuacji. Wprowadzone zmiany statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski