BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533819

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/60/99
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach
UCHWAłA Nr X/60/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 września 1999 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach.

Na podstawie art.36 a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67 poz.329 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz.578 z późn.zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach w składzie:

a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Marek Szubarga
- Ryszard Oczachowski

b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Elżbieta Nowak
- Róża Śliwa

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Włodzimierz Skrzypiński
- Grażyna Markowicz

d) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Włodzimierz Grzybowski
- Leszek Tucholski

e) przedstawiciele rady rodziców:
- Marian Różański
- Grażyna Dzwoniarkiewicz

§2

Zasady pracy komisji konkursowej określa regulamin uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie ustalenia zasad organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej, zmienionej uchwałą Nr IX/48/99 z dnia14 lipca 1999 roku.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Obecny dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach złożył z dniem 31.08.1999 r. rezygnację ze stanowiska i poprosił o rozwiązanie umowy o pracę. Rezygnacja została przyjęta. W związku z powyższym na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. nr 67 poz. 329) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91 poz.578 z późn. zm.) i Uchwały Rady Powiatu nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999 roku (z późn. zm.) w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej zasadne staje się ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora wyżej wymienionej placówki i powołanie komisji konkursowej.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski