BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519415

Data: 27 października 1999 r.
Nr uchwały: XI/63/99
Dotyczy: zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)
UCHWAłA NR XI/63/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 1999 r.


w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).


Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§1


W statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ,5. przy ul. Toruńskiej 32"
2. w § 11 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ,,2. Pozamedyczna działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
l) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
2) działalności gastronomicznej,
3) usług pralniczych,
4) obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi materiałami medycznymi,
5) obrotu detalicznego sprzętem zaopatrzenia ortopedycznego,
6) usług transportowych,
7) przewozu chorych,
8) naprawy i serwisu sprzętu medycznego.
3. w § 25 w pkt 1 dodaje się ppkt 23 w brzmieniu: ,,23. Oddział chirurgii jednego dnia"
4. w § 25 w pkt 4 dodaje się ppkt 27 w brzmieniu: ,,27. Apteka ogólnodostępna"

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwaliła kolejne zmiany do Statutu tego Zakładu. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu.
Zmiana w § 11 Statutu dotyczy sprecyzowania, jakie rodzaje działalności pozamedycznej może prowadzić Zakład, natomiast zmiany w § 25 dotyczą zmian organizacyjnych Zakładu.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski