BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519447

Data: 27 października 1999 r.
Nr uchwały: XI/67/99
Dotyczy: zmieniająca uchwałę Nr IV/23/99 z dnia 23 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAłA Nr XI/67/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 1999 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/23/99 z dnia 23 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 21 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 3 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym powiatu (Dz.U. Nr 146, poz. 958).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W uchwale Nr IV /23/99 z dnia 23 stycznia 1999 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3.1 dodaje się "z zastrzeżeniem ust. 5";
2) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"Radny zachowuje prawo do diety w pełnej wysokości w razie nieobecności spowodowanej chorobą trwającą nieprzerwanie co najmniej 30 dni i wymagającą leczenia szpitalnego, za okres tego leczenia. Podstawą do wypłaty diety jest zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. "

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a § 1 z mocą obowiązującą od 1 listopada 1999 roku.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


W nawiązaniu do wniosku zgłoszonego przez radnego Roberta Drogowskiego w imieniu Komisji Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów wnosi do Wysokiej Rady o rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego. Projekt Uchwały uwzględnia przypadki zdarzeń losowych radnych, o których mówił radny Drogowski.


Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów
Urszula Słotkowska