BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533816

Data: 22 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: XII/71/99
Dotyczy: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Michała Figasa
Uchwała Nr XII/71/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 grudnia 1999 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Michała Figasa

Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm. ) i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Włodzimierza Michała Figasa z listy Nr 1 oznaczonej nazwą "Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej" w okręgu wyborczym Nr 1 z powodu nawiązania przez tego radnego stosunku pracy w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, w którym uzyskał mandat.

§2


O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 1 w formie obwieszczenia.

§3


Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręczyć zainteresowanemu oraz przesłać Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) nawiązanie przez radnego stosunku pracy w starostwie powiatowym powiatu, w którym radny uzyskał mandat jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu radnego. W dniu 1 grudnia 1999 r. pan Włodzimierz Michał Figas - radny Rady Powiatu w Inowrocławiu nawiązał stosunek pracy na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu. Jednocześnie radny ten pisemnie zrzekł się mandatu. W świetle powołanych przepisów art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm. ) w takim przypadku wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.


Wicestarosta
Marian Świątkowski