BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541615

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/74/2000
Dotyczy: ustalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2000
Uchwała Nr XIII/74/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 2000 r.

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2000 r.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 ) oraz § 13 pkt. l i 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV /15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego, z późn. zm.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1.Ustalić plan pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2000 r.Kolejny
nr sesji w kadencji
Termin Główne zagadnienia i tematy
XIII styczeń
1. Formy i metody współpracy i współdziałania z radami gmin i miast z terenu Powiatu
Inowrocławskiego.
XIV luty
1.lnformacje powiatowych służb, inspekcji i straży dotyczące ich działalności w 1999 r.: Policji, Straży
Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Nadzoru Budowlanego.
2.Sprawozdanie z pracy Rady i Komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
XV marzec
1. Analiza i ocena stanu ochrony środowiska naturalnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
2. Informacja o stanie majątku Powiatu i zaawansowaniu prac Komisji Inwentaryzacyjnej.
3. Analiza i ocena realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 1999 r.
4. Analiza skarg i wniosków złożonych w 1999 r. rzez mieszkańców oraz s osób ich załatwienia.
XVI kwiecień
1.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonawstwa budżetu za 1999 r. i podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.
2.Informacja o stanie sanitarnym - poprawa czystości, porządku i higieny w Powiecie.
XVII maj
1.Program rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2002 roku.
2.0cena przygotowań do przeprowadzenia akcji letniej - wypoczynek dzieci i młodzieży.
XVIII czerwiec
1.Stan techniczny dróg powiatowych - perspektywy poprawy i rozwoju.
2.Formy i metody współpracy i współdziałania z radami gmin i miast z terenu Powiatu Inowrocławskiego.


2. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicząca Rady może zmienić termin rozpatrywania przez Radę zagadnień i tematów, o których mowa w ust.1.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego i Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek