BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521744

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/79/2000
Dotyczy: rozpatrzenia wniosku Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Janikowie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Wojciechem Sobańskim
Uchwała Nr XIII/79/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 2000 r.


w sprawie: rozpatrzenia wniosku Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Janikowie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Wojciechem Sobańskim.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odmówić wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Powiatu Inowrocławskiego panem Wojciechem Sobańskim.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Janikowie zwróciło się o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym p. Sobańskim, wskazując, że podstawa rozwiązania stosunku pracy nie jest związana z wykonywaniem przez radnego mandatu. Radny Sobański został uchwałą Nr II/4/98 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGKiM sp. z o. o. w Janikowie z dnia 28 grudnia 1998 r. odwołany z funkcji Dyrektora - członka zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Janikowie, zgodnie z art. 197 § l kodeksu handlowego. Jednocześnie pracodawca informuje w swoim piśmie, że nie posiada możliwości dalszego zatrudniania radnego Sobańskiego zgodnie z jego kwalifikacjami, dlatego też zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu Inowrocławskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy. Rada umaj e argumenty przedstawione przez pracodawcę za niewystarczające do wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Sobańskim.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek