BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533800

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/99/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2000 r.
Uchwała Nr XV/99/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2000 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ), art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm. ) oraz art. 19 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w wydatkach budżetowych poprzez zastąpienie w uchwale Nr XII/68/99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 r., w pkt. 2 "Wydatki"; kwoty ,,82 233 922,- zł" kwotą ,,83 968 943,- zł."
Zmiany w planie wydatków obrazuje załącznik nr 1.

§2


Na podstawie decyzji Krajowego Urzędu Pracy zawartej w pismach:
Nr PBI-322-1/A W/2000 oraz PBI-322-5/A W/2000 wprowadza się w planie budżetowym na 2000 r. Starostwa Inowrocławskiego w zał. Nr 7 pozycję " Fundusz Pracy" w wysokości 4.467.014,- zł.

§3


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek

Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały zmieniającej budżet na 2000 r. została spowodowana otrzymaniem pisma nr ST4-440-111/2000 z Min. Finansów, w którym Minister Finansów określił ostateczne wysokości przyznanych kwot subwencji ogólnych i udział z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2000 r. Zachodzi więc konieczność dokonania zmian po stronie dochodów i wydatków.
2. Krajowy Urząd Pracy przyznał limit środków z Funduszu Pracy na 2000 r. z przeznaczeniem na:
-programy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w kwocie 3 362900,- zł
-pozostałe wydatki w kwocie 370 302,- zł
3. Pismem PBI-322-5/A W/2000 Krajowy Urząd Pracy zwiększył limit środków z Funduszu Pracy o 733.812,- zł z przeznaczeniem na:
-zwiększenie poprzednio podanego limitu o 569.836,-zł
-umorzenie pożyczek 163.976,-zł


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.99.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 256KB
  Data dodania: czwartek, 25 września 2003, godz. 09:11
  Typ MIME: application/pdf