BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533848

Data: 27 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XVI/I09/2000
Dotyczy: powołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała nr XVI/I09/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2000 r.


w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt.3 i art. 37 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 , poz.578 z późn. zm. ) w związku z art.2 pkt 3 i art. 4 pkt.4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 21 , poz. 124 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać z dniem 1 maja 2000 roku, na wniosek Starosty Inowrocławskiego, Panią Annę Berendt na stanowisko Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Powołanie następuje na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

§3


Traci moc § 2 Uchwały Nr XIV /92/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2000 r.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Pani mgr Anna Berendt ukończyła Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku Politologia i Nauki Społeczne w zakresie Administracji Publicznej. Legitymuje się 30 letnim stażem pracy.
W latach 1970 - 1972 pracowała w Urzędzie Pocztowo Telekomunikacyjnym w Inowrocławiu.
W latach 1972 - 1975 pracowała w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Inowrocławiu - w komórce księgowości materiałowej.
W latach 1975 - 1987 pracowała w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Inowrocławiu - w komórce księgowości finansowej.
W latach 1987 - 1990 pracowała w Urzędzie Miejskim w Inowrocławiu - w komórce księgowość podatkowa.
Od roku 1990 do chwili obecnej pełni funkcję z-cy Kierownika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego. w Inowrocławiu i faktycznie kieruje pracą wydziału.
Nawiązanie stosunku pracy ze Skarbnikiem Powiatu następuje przez powołanie uregulowane w przepisach art. 68 i nast. Kodeksu Pracy.


Starosta
Leonard Maciejewski