BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519427

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/22/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała Nr III/22/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2002 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz.984) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r. ( z późn. zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę "89.022.347,- zł" zastąpić kwotą "89.171.308,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt.1 "Wydatki" kwotę ,,90.214.121,- zł" zastąpić kwotą "90.527.882,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 "wydatki bieżące" kwotę ,,88.358.680,- zł" zastąpić kwotą "88.652.441,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 lit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę "60.269.915,- zł" zastąpić kwotą "60.501.380,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę "1.855.441,- zł" zastąpić kwotą "1.875.441,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2 lit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę "1.855.441,- zł" zastąpić kwotą "1.875.441,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.
3. Wymieniony w § 5:
- załącznik nr 6 - (plan przychodów i wydatków środków specjalnych),
- załącznik nr 7 - (plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych) zastąpić skorygowanym planem, zgodnie z załączonymi zestawieniami.
4. Wymieniony w § 6 :
- załącznik nr 13 zastąpić skorygowanym planem przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
Skorygowany plan środków specjalnych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, Skorygowany plan gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
Skorygowany plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie do Uchwały Nr III/22/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2002 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2002 r. i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. W wyniku przeprowadzonej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. dokonano zmian w budżecie poprzez:

a) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 779.610,- zł
z tego:
- § 092 "Pozostałe odsetki" o 189.610 zł
(w związku ze spadkiem stóp procentowych)
- rozdział 60014 "Drogi publiczne Powiatowe" o 1.500 zl
- rozdział 75405 "Komendy Powiatowe Policji" o 1.000 zł
- rozdział 75411 "Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o 1.500 zł
- rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" (odsetki od lokat) o 131.210 zł
- rozdział 80114 "Zespoły ekonom. - administracyjne szkół" o 41.800 zł
- rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o 4.000 zł
- rozdział 85302 "Domy pomocy społecznej" o 5.000 zł
- rozdział 85333 "Powiatowe Urzędy Pracy" o 1.600 zł
- rozdział 85410 "Internaty i bursy" o 2.000 zł
razem 189.610 zł

- § 084 "Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych"o 470.000,- zł
( rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - brak zainteresowania kupnem terenów pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu),

- § 075 "Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..." o 120.000,- zł
- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o 20.000,- zł
- rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" o 100.000,- zł
razem 120.000,- zł

b) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 901.276,- zł
(tytułem ponadplanowego ich wykonania)
- § 092 "Pozostałe odsetki" o 1.191,- zł
- rozdział 01021 "Inspekcja weterynaryjna" o 40,- zł
- rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" o 700,- zł
- rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego …" o 250,- zł
- rozdział 85304 "Rodziny zastępcze" o 200,- zł
razem 1.191,- zł

- § 083 "Wpływy z usług" o 6.400,- zł
- rozdział 02095 "Pozostała działalność" o 3.600,- zł
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o 2.800,- zł
razem 6.400,- zł

- § 097 "Wpływy z różnych dochodów" o 16.485,- zł
- rozdział 60014 "Drogi publiczne Powiatowe" o 35,- zł
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o 15.200,- zł
- rozdział 85301 "Placówki opiek. - wychowawcze" o 700,- zł
- rozdział 85302 "Domy pomocy społecznej" o 550,- zł
razem 16.485,- zł

- § 047 "Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości" o 1.200,- zł
(rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- § 042 "Wpływy z opłaty komunikacyjnej" o 850.000,- zł
(rozdział 75020 "Starostwa Powiatowe"),

- § 069 "Wpływy z różnych opłat" o 15.910,- zł
- rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" o 1.400,- zł
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o 310,-zł
- rozdział 85301 "Placówki opiek.-wychowawcze" o 12.500,- zł
- rozdział 85304 "Rodziny zastępcze" o 1.700,- zł
razem 15.910,- zł

- § 084 "Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych" o 2.590,- zł
- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o 450,- zł
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o 1.100,- zł
- rozdział 85301 "Placówki opiek.-wychowawcze" o 1.000,- zł
- rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" o 40,- zł
razem 2.590,- zł

- § 075 "Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..." o 7.500,- zł
- rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" o 2.000,- zł
- rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego ..." o 5.500,- zł
razem 7.500,- zł

Uwzględniając powyższe planowane dochody zwiększono o 121.666,- zł .

c) zwiększenie planowanych wydatków (o wygospodarowaną nadwyżkę planowanych dochodów) - 121.666,- zł
Powyższą kwotę rozdysponowano następująco:
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu (wydatki bieżące) 12.102,- zł
- Dom Dziecka w Jaksicach 3.344,- zł
na wynagrodzenie opiekuna wychowanków skierowanych do mieszkania chronionego w Orłowie,
- Starostwo Powiatowe86.220,- zł
- na zakup druków komunikacyjnych, materiałów biurowych, wyposażenia sali posiedzeń, tablic rejestracyjnych, na pokrycie kosztów 4 nagród jubileuszowych, które nie były planowane (w ciągu roku budżetowego pracownicy udokumentowali wymagane lata pracy) oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków po Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu i Domu Dziecka w Orłowie 85.720,- zł
- na promocję powiatu (zakup "Encyklopedii wiedzy o zabytkach Inowrocławia" dr Czesława Sikorskiego) 500,- zł
- Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 20.000,- zł
- na zakup projektu systemu referencyjnego dla potrzeb inwentaryzacji dróg powiatowych 8.000,- zł
- na zakup komputerów z pełnym oprzyrządowaniem 12.000,- zł
razem 121.666,- zł


d) przeniesienie planowanych wydatków między działami 45.000,- zł

W związku z tym, iż w roku 2002 nie zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu, wyzerowano planowane wydatki w dziale 757 "Obsługa długu publicznego", rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" , a wygospodarowane w ten sposób środki przeznaczono na zasilenie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

2. Na skutek zawartych porozumień z Miastem Inowrocław i Gminą Inowrocław w sprawie przyjęcia przez Powiat zadania prowadzenia gimnazjum dla dorosłych dokonano zwiększenia planowanych dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" o łączną kwotę 27.295,- zł.
O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki (dział i rozdział jw.).

3. W wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Inowrocławskiego o kwotę 164.800,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli dokonano zwiększenia planowanych wydatków w :
- dziale 801 "Oświata i wychowanie" o 162.800,- zł
- dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o 2.000,- zł
Zwiększenie planowanych dochodów z powyższego tytułu dokonano Uchwałą nr 13/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6.12.br.

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami poprzez:
- zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie"
o kwotę 8.032,- zł
z tego:
- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" + 26.341,- zł
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" + 9.488,- zł
- rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" - 27.797,- zł
- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 8.032,- zł
(rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów)
Zmiany te spowodowane zostały koniecznością refundacji kosztów wynagrodzenia metodyka w III LO w Inowrocławiu, zwiększenia funduszu płac w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu oraz uregulowania rachunków za nośniki energii w obsługiwanych jednostkach.

5. Na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w planach finansowych:

a) Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu - poprzez zmniejszenie o kwotę 25.918,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w rozdziale 80111"Gimnazja specjalne" a zwiększenie o ww. kwotę tej samej pozycji w rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,

b) Szkoły Zawodowej w Gniewkowie - poprzez zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 35,- zł a zmniejszenie o ww. kwotę planowanych wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85410 "Internaty i bursy szkolne". Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania zobowiązań za usługi łączności i badania lekarskie pracowników,

c) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie poprzez zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 154,- zł, "Składki na Fundusz Pracy" o 770,- zł, "Zakup środków żywności" o 18.000,- zł i "Różne opłaty i składki" o 926,- zł a zwiększenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 19.580,- zł i "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 270,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zatrudnienia 4 pracowników na skutek zwiększenia o 21 liczby miejsc w Domu (w listopadzie 2001 r. oddano do użytku nowy pawilon mieszkalny).

6. Dokonano również przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 35.000,- zł z rozdziału 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków" do rozdziału 92119 "Muzea". Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu.

II. ŚRODKI SPECJALNE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W wyniku złożonych przez jednostki organizacyjne korekt planów środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych dokonano zmiany tych planów. Skorygowany zbiorczy plan środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

W związku z otrzymanym pismem Głównego Geodety Kraju wyjaśniającym, iż przejmowanie odsetek bankowych od środków zgromadzonych na kontach funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na dochody własne samorządów uznaje się za nieprawidłowe dokonano korekty planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym poprzez przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 42.000,- zł z § 4580 "Pozostałe odsetki" na § 4300 "Zakup usług pozostałych".

Starosta
Leonard Maciejewski