BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533780

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/117/2000
Dotyczy: przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2002 r.
Uchwała Nr XVIII/117/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 czerwca 2000 r.


w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2002 r.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) w związku z § 1 pkt 1 uchwały Nr XIII/74/2000 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2000 r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć Program Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2002 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do przedkładania Radzie Powiatu raz w roku analizy realizacji Programu i propozycji zmiany tego programu w razie takiej potrzeby.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Opracowanie "Programu Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego" stało się konieczne ze względu na potrzebę dokonania przeglądu istniejącej sytuacji w tym sprecyzowania wizji na przyszłość jak również określenia celów i zadań, z którymi identyfikowałyby się podmioty społeczno - gospodarcze powiatu. Stworzenie Programu daje perspektywę działania i gwarancję lepszego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Program pojmowany będzie jako swoistego rodzaju instrument, wytyczający sposób osiągania zamierzonych celów drogą zrównoważonego sterowania rozwojem społeczno - gospodarczym Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski