BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521736

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/120/2000
Dotyczy: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XVIII/120/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 czerwca 2000 r.


w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 134 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) , w związku z art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) i uchwały Nr XIV70/1999 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego, po zapoznaniu się z wynikami pracy doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionymi przez jej Przewodniczącą.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego na okres trzech lat wybrać Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Oddział w Inowrocławiu
ul Grodzka 5 /7

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do :
1. Zawiadomienia o wyniku przetargu pozostałych oferentów w trybie art. 50 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych (jednolity tekst z 1998 r.Dz. U. Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami) ,
2. Zawarcia z Bankiem, o którym mowa w § l, umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej w terminie zgodnym z art. 51 w/w ustawy o zamówieniach publicznych, tj. w terminie nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia o wyniku przetargu, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu .

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Wywołanie uchwały wynika z przepisów zawartych w art. 134 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami i uchwały Nr XII/70/1999 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego, zgodnie z którymi bankową obsługę budżetu jednostki samorządowej wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.


Starosta
Leonard Maciejewski