BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533613

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/125/2000
Dotyczy: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Inowrocławsk
Uchwała Nr XIX/125/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 sierpnia 2000 r.


w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr. 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art.42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr.56, poz. 357 z późno zm. ) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1


Ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U: z 1997 r. Nr. 56, poz. 357 z późn. zm.), zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski według następujących norm:
Lp.StanowiskoObowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1.Pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych 20
2.Nauczyciele instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne w świetlicach szkolnych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych18
3.Nauczyciele centrów kształcenia praktycznego prowadzacy zajęcia w systemie pracowniano - laboratoryjnym18


§2


Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi rocznie 648 godzin.

§3


1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych
2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego, dyplomowych i dojrzałości ), licząc poprawianie 3 prac za l godzinę zajęć.
b) innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami przez pełno zatrudnionego nauczyciela w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu,
3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości,
4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego i dyplomowych )w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły.
2. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. l pkt. l i pkt. 3, faktycznie realizowanych w niedziele i święta - liczy się za 2 godziny zajęć.
3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych - jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.
4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienników lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
5. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponad wymiarowymi.

§4


1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.
2. Obowiązkowy pełen wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w ust. 1
3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wlicza się również godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości.
4. Zasady określone w ust.3 stosuje się odpowiednio do dyrektorów szkół oraz innych nauczycieli, którym poszerzono stanowiska kierowniczce, jeżeli czynności związane
z nadzorowaniem pisemnych egzaminów dojrzałości i przeprowadzaniem egzaminów ustnych przekraczają obowiązujący ich wymiar zajęć.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na podstawie art.42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr.56 poz. 357 z późn. zm.) organ prowadzący ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Wicestarosta
Marian Świątkowski