BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533876

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III / 24 /2002
Dotyczy: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr III/24/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2002 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz § 45 ust. 6 i § 50 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Zmienić uchwałę Nr I/9/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu w ten sposób, że § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. radna Barbara Kozłowska"

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie


W związku z Uchwałą Nr I/9/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu, zaszła potrzeba zmiany jej składu osobowego ze względu na wygaśnięcie mandatu radnego p. Mariana Świątkowskiego, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego tejże komisji. Wobec faktu, że istnieje pilna potrzeba funkcjonowania tej komisji, wywołanie niniejszej uchwały staje się uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka