BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541591

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX/153/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r.

Uchwała Nr XX/153/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 września 2000 r.


w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 109 ustawy z dnia 261istopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r. przyjętego Uchwałą Nr XII/68/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r., z późn. zm, dokonać następujących zmian:
1) w dochodach budżetowych w pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,86.151.630,- zł" zastąpić kwotą ,,87.052.044,- zł"
2) w wydatkach budżetowych w pkt.2 "Wydatki" kwotę ,,86.321.487,- zł" zastąpić kwotą ,,87.195.062,- zł"

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 1.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą przeszacowania budżetu na 2000 r. Proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 900.414,- zł. Wynika to z uzyskanych:
- nieplanowanych wpływów za najem i dzierżawę lokali w jednostkach budżetowych - kwota 287.300,- zł - odsetek od rachunków bankowych - kwota 316.200,- zł
- porozumień zawartych z Urzędem Gminy w Inowrocławiu na modernizację drogi powiatowej Orłowo - Czyste - 20.000,- zł oraz z Miastem i Gminą w Kruszwicy na kontynuacje modernizacji drogi Racice - Lachmirowice - kwota 100.000 zł
- Starostwo dokonując windykacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących dochód budżetu Państwa zatrzymuje 5%uzyskanych wpływów, które zasilają kasę Powiatu, co stanowi kwotę 62.000,- zł
- ze sprzedaży tablic rejestracyjnych pojazdów i druków komunikacyjnych przewiduje się dodatkowy wpływ w kwocie 100.000,- zł. Dodatkowo budżet Powiatu zasiliły nieplanowane "różne wpływy" na łączną kwotę 14.700,-zł w tym: wpłaty od sponsorów na audyt Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, oraz kwota 214,- zł odprowadzonej nadwyżki budżetowej z 1999 r. z gospodarstwa pomocniczego. Z uzyskanych dochodów proponuje się przeznaczyć kwotę 873.575,- zł na:
- zabezpieczenie środków do końca roku budżetowego na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych (kwota 270.000,- zł ) oraz przywrócenie czasowo przesuniętych w m-cu lipcu br. środków na ten cel w kwocie 80.000,- zł . Przesunięcia dokonano w celu zapewnienia ciągłości obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Dróg.
- zasilenie działu 79 "Oświata i wychowanie" o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek płac pracowników
administracyjno obsługowych szkół oraz placówek oświatowych(pochodne od płac jednostki wygospodarowały z własnych środków)
- zasilenie działu 86 "Opieka Społeczna" rozdział 8622 - Rodziny własne i zastępcze § 31 "Materiały i wyposażenie" ( 45.771 ,- zł ) w środki niezbędne do udzielenia pomocy rzeczowej osobom usamodzielniającym się, opuszczającym rodziny zastępcze, zgodnie z art.33p, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. ( Dz. U. Z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późno zm.
- zwiększenie wydatków na remont i modernizację dróg powiatowych o kwotę 120.000,- zł w Zarządzie Dróg Powiatowych, zgodnie z porozumieniami podpisanymi przez Powiat gminami Kruszwica oraz Inowrocław. W celu zabezpieczenia prawidłowego zrealizowania porozumienia zawartego z Urzędem Miasta Inowrocławia a dotyczącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta, dokonać przesunięcia 316.630,- zł z § 36 na § 49.
- pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych i domach dziecka tytułem przychodów ze środków specjalnych za najem i dzierżawę pomieszczeń (zgodnie z art. 18 ustawy o finansach publicznych)
- 254.804,- zł - opłatę audytu w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - 3.000,- zł (środki wpłacone przez sponsorów)
- Stosownie do decyzji Dyrektora DPS w Ludzisku dokonano przeniesień planowanych wydatków w budżecie jednostki zwiększając § 21 " Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" i przeznaczając 3.500,- zł na odszkodowanie powypadkowe oraz na bezpłatne wyżywienie pracowników.
- Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury dokonał zwiększenia planu wydatków jednostki w § 21 o 1.206,- zł (odszkodowanie powypadkowe) , § 36 O 4.000,- zł (finansowanie nieprzewidzianych usług materialnych) , § 28 o 500,- zł ponieważ w budżecie nie zaplanowano finansowanie kosztów podróży służbowych. W/w zwiększeń dokonano kosztem § 37" Usługi niematerialne".


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.153.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 337KB
  Data dodania: piątek, 26 września 2003, godz. 11:45
  Typ MIME: application/pdf