BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531977

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX /154/2000
Dotyczy: wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski

Uchwała Nr XX /154/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 września 2000 r.


w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski

Na podstawie art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn.m.) oraz art. 30 ust. 6 i art.49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 r. Dz.U.Nr 56 poz.357 z późno zm.) zwanej dalej "Kartą Nauczyciela".

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatków za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy ( zakończone okresy zatrudnienia).
3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust.4 i 5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w urzędzie administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska, zalicza się okresy pracy w tych instytucjach.
5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
7. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1). począwszy od pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2). za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca
8. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
9. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§2


1. Nauczycielowi w wypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami wychowawczymi lub opiekuńczymi, jakością świadczonej pracy, oceną pracy oraz zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 i 3 Karty Nauczyciela może być przyznany dodatek motywacyjny.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat wynosi:
1). dla nauczycieli: 1,5 % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w 2000 r.
2). wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w następnych latach uzgadniana będzie ze związkami zawodowymi
3). dla dyrektorów nie mniej niż 0,4 % planowanego, rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok
4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowanków we współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.
b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego i rodzinnego wychowanka, aktywne i efektywne działanie na rzecz wychowanków potrzebujących szczególnej opieki.
2). jakość świadczonej pracy wychowawców, w tym związanej z powierzonym, stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c )wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń i innych urządzeń placówek,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
3) posiadanie wyróżniającej oceny pracy
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala, dyrektor placówki, a w stosunku do dyrektora - starosta w porozumieniu z odpowiednimi strukturami związkowymi.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§3


1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości co najmniej 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego i nie więcej niż 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, w granicach stawek określonych w § 3 ust.1 ustala starosta powiatu uwzględniając liczbę wychowanków placówki, liczbę stanowisk kierowniczych w placówce, strukturę organizacyjną oraz złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor placówki po zaopiniowaniu przez odpowiednie struktury związkowe.
4. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 2 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, za każdego stażystę.
5. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. I, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku z tytułu realizowania dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie.

§4


1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§5


1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w warunkach trudnych, uciążliwych określonych w odrębnych przepisach.
1) za prowadzenie zajęć w szkołach w placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 10% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
2) za prowadzenie zajęć wychowawczych w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu interwencyjnego i resocjalizacyjnego 20%wynagrodzenia zasadniczego,
3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz wychowawczych w placówkach typu interwencyjnego i resocjalizacyjnego, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w §2 rozporządzenia MZiOS z dnia 26 stycznia 1998 roku w sprawie stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydawania zaświadczeń będących podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka (Dz.U.Nr 15, poz.70) - 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku nauczycielowi przysługuje jeden wybrany przez nauczyciela dodatek w wysokości, o której mowa w ust. 1.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 dla dyrektora placówki ustala starosta a dla nauczyciela dyrektor placówki.
4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuj e w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel w warunkach trudnych, uciążliwych realizuje cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych, uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
6. W razie zbiegu prawa do dodatku za warunki pracy przysługującego na podstawie niniejszej uchwały oraz do dodatku przysługującego na podstawie szczególnych przepisów branżowych nauczycielowi przysługuje jeden wybrany przez niego dodatek.
7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

§6


1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w placówce położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokości do 7% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa wart. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, uzależnionej od liczby członków rodziny.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznawany jest w wysokości:
a) 2% dla jednej osoby
b) 4% dla dwóch osób
c) 6% dla trzech osób
d) 7% powyżej trzech osób
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu również nauczycielem stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokość określonej w ust. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek,
5. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora placówki) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
8. Nauczycielowi dodatek przyznaje i ustala jego wysokość dyrektor placówki, a dyrektorowi placówki - starosta.
9. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wpłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§7


1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad wymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowych wymiaru zajęć ustalonego dla zajęć wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem pracy danej grupy wychowanków przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego przez nauczyciela nie posiadającego wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć (o ile nie ma możliwości zapewnienia nauczyciela specjalisty) albo prowadzonych nie zgodnie z
planem pracy danej grupy wychowanków ustala dyrektor placówki w wysokości 100 % wynagrodzenia za jedną godzinę ponad wymiarową obliczanego na zasadach określonych w ust.1.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o którym mowa w ust 1 i 2 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponad wymiarowe przypadające w dniach, w których
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności spowodowane wyjazdem wychowanków na wycieczki lub na imprezy traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe, w tygodniach ,w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela za podstawę ustalenia liczby godzin ponad wymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określony wart. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art.42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponad wymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§8


1. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia wychowawcze, stanowiącego 1 %planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
1) 0,30% tego funduszu na nagrody Starosty
2) 0,70% tego funduszu na nagrody dyrektorów placówek
2. Fundusz nagród w wysokości określonej w pkt. 1 pozostaje w dyspozycji organów przyznających nagrody.
3. Wysokość nagród, zasady przyznawania oraz tryb składania wniosków określa organ uprawniony do przyznawania nagród w porozumieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§9


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na podstawie art. 30 ust.6 i art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 roku Nr 56, poz.357 z późn. zm.) organ prowadzący ustala wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski