BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533887

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX/156/2000
Dotyczy: ustalania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych, w przypadku, gdy dysponują oni dochodami dziecka, z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski

Uchwała Nr XX/156/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 września 2000 r.


w sprawie ustalania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych, w przypadku, gdy dysponują oni dochodami dziecka, z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 33 K ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późno zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć zasady ustalania częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców i opiekunów prawnych, w przypadku, gdy dysponują oni dochodami dziecka, z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej nakłada na rodziców i opiekunów prawnych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych obowiązek ponoszenia opłat za ich pobyt w tychże placówkach. Zgodnie z art. 33 k cytowanej ustawy Rada Powiatu uchwala w drodze uchwały zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców ze wspomnianych powyżej opłat. W związku z powyższym zasadnym uznać należy podjęcie przez Radę Powiatu Inowrocławskiego Uchwały w sprawie ustalania zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych, w przypadku,
gdy dysponują oni dochodami dziecka, z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.156.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 228KB
  Data dodania: piątek, 26 września 2003, godz. 13:52
  Typ MIME: application/pdf