BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533864

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/26/2002
Dotyczy: powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu do przeprowadzenia tajnego głosowania dotyczącego wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr III/26/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu do przeprowadzenia tajnego głosowania dotyczącego wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Na podstawie § 32 ust. 3 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powołać Komisję Skrutacyjną Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§2


W wyniku wyborów w skład Komisji, o której mowa w § 1, wchodzą:
1. Radna Barbara Kozłowska
2. Radna Franciszka Łopatyńska
3. Radny Stanisław Owedyk
4. Radny Andrzej Sieradzki
5. Radna Zyta Szumlańska

§3


Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu

Urszula Iwicka

UZASADNIENIE


Wywołanie niniejszej uchwały jest niezbędne ze względu na konieczność przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu Inowrocławskiego. Zgodnie z dyspozycją § 32 ust. 3 Statutu Powiatu, przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571) w myśl powołanego przepisu głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka