BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531965

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX/157/2000
Dotyczy: zmiany uchwały Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Uchwała Nr XX/157/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 września 2000 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W Regulaminie Organizacyjnym, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 maja 2000 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonać następującej zmiany: W § 24 dotyczącym kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dodać w punkcie 2 kolejny punkt 2.11 w pozostałych sprawach:
1) Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad stowarzyszeniami rolniczymi, wspólnie z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. 2) Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej dla stowarzyszeń i organizacji rolniczych, przy współpracy z Biurem Prawnym.
3) Zbieranie informacji i sporządzanie analiz w sprawach rolnictwa dla potrzeb Zarządu i Rady Powiatu.
4) Współpraca z Wydziałem Promocji i Rozwoju Powiatu w celu inicjowania przedsięwzięć prorolniczych w tym gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych.

§2


Wyznaczyć w ramach Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa osobę odpowiedzialną za realizację w/w spraw, jako koordynatora tych działań.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Rada Powiatu w czasie sesji w dniu 23 sierpnia 2000 roku powołała komisję składającą się z członków Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przedstawicieli poszczególnych Klubów Radnych do opracowania treści projektu uchwały dotyczącej poszerzenia kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W/w komisja w dniu 4 września 2000 roku odbyła posiedzenie, na którym stwierdziła, że trudna sytuacja gospodarcza na wsi oraz zbliżający się termin wejścia Polski do Unii Europejskiej są przedmiotem głębokiej troski wszystkich Radnych Powiatu Inowrocławskiego. Dlatego mimo braku kompetencji Starostwa z zakresu rolnictwa opracowano niniejszy projekt uchwały, który przedstawia się Wysokiej Radzie do zatwierdzenia.


Starosta
Leonard Maciejewski