BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533686

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/166/2000
Dotyczy: założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
Uchwała Nr XXII/166/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.


w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. oraz art. 12 pkt 8 lit. i ) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Założyć z dniem 1 stycznia 2001 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu zwane dalej "Centrum" .

§2


Nadać Centrum, o którym mowa w §1, Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Jednostka organizacyjna, o której mowa w §1 przejmie w całości majątek warsztatów szkolnych: Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy, Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu oraz Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z §3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo - wychowawczych (Dz. U. Nr 95, poz. 434 z późn. zm.) centra kształcenia praktycznego służą uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych, w tym słuchaczom szkół dla dorosłych. W założeniach reformy systemu edukacji utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego jest niezbędnym warunkiem realizacji celów kształcenia zawodowego. Połączenie warsztatów różnych szkół, sprawdzone w praktyce, pozwoli na utworzenie wielobranżowego, nowoczesnego, dysponującego wykwalifikowaną kadrą CKP. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Wicestarosta
Marian Świątkowski