BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531817

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/168/2000
Dotyczy: podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr XXII/168/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.


w sprawie podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późno zm. ) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski w kwocie 570,00 zł.

§2


Wyrazić zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania przez pracodawców jednostek organizacyjnych, o których mowa w §1 w kwocie 2,50 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego straciły moc dotychczasowe regulaminy wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Zgodnie z cyt. rozporządzeniem wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu tego wynagrodzenia ustala Rada Powiatu. Ustalenie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 570 zł oraz wartości jednego punktu na poziomie 2,50 zł. nie spowoduje dodatkowego obciążenia budżetu powiatu. Proponowane stawki wynagrodzeń pozwalają na zachowanie dotychczasowych wynagrodzeń pracowników wspomnianych jednostek. Z powyższych przyczyn podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski uznać należy za zasadne.


Wicestarosta
Marian Świątkowski