BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533785

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/169/2000
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000
Uchwała Nr XXII/169/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 128 ust.l, pkt l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r. przyjętego Uchwałą Nr XII/68/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 grudnia 1999 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami dokonać następujących zmian:
l. w dochodach budżetowych, w pkt. l " Dochody" kwotę " 88.320.547,- zł " zastąpić kwotą" 88.879. 754,-zł" .
2. w wydatkach budżetowych w pkt. 2 " Wydatki "kwotę " 88.463.565,- zł " zastępuje się kwotą ,,88.904.228,-zł

§2


Informację o zmianach w planie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. przeszacowania budżetu na 2000 rok i tak:
1. Realizując decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2000 r. Nr F.I. - 3013 /W/3l/2000 dokonano zmian w planie dochodów budżetu powiatu w dziale 40 - Rolnictwo, rozdziale 4000 - Integracja z Unią Europejską zwiększając dochody o kwotę 9.500,- zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Inowrocławiu, - w dziale 86 - Opieka społeczna, w rozdziale 8617 - Zasiłki rodzinne i opiekuńcze zwiększając dochody o kwotę 3.9l5,-zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku rodzinnego oraz w rozdziale 8622 - Rodziny zastępcze i własne zmniejszając dochody o kwotę 295.048,- zł
2. Dochody w dziale 50" Transport", rozdziale 5614 "Drogi publiczne powiatowe" wzrosły o 4.500,- zł wskutek uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu uzyskanych opłat czynszów i odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 74 "Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne" następuje wskutek uzyskania ponadplanowych dochodów z udziału w opłatach w kwocie 3.000,- zł za wieczyste użytkowanie gruntów.
4. Ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 122.800,- zł uzyskane w dziale 79 " Oświata i wychowanie" pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz za najem pomieszczeń.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w dziale 86 "Opieka społeczna dokonano:
- w rozdziale 8617 - "Zasiłki rodzinne i opiekuńcze " zwiększenia dochodów o kwotę 3.9l5,-zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku rodzinnego,
- w rozdziale 8622 - "Rodziny zastępcze i własne" zmniejszenia dochodów o kwotę 295.048,- zł
- w rozdziale 8695 "Pozostała działalność" zwiększenia dochodów o kwotę 463.340,- zł z przeznaczeniem na wdrożenie programu "Usamodzielnianie wychowanków" dla Domu Dziecka w Inowrocławiu. W rozdziale tym zwiększono również dochody z tyto uzyskania ponadplanowych dochodów z odsetek i dochodów różnych o łączną kwotę 10.300,-zł.
6. Kolejne zwiększenie dochodów następuje w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tyto odsetek i dochodów różnych w dziale 8611 " Domy pomocy społecznej" w kwocie 1.360,- zł.
7. W rozdziale 9143 "Starostwa powiatowe" wprowadzone zostają ponadplanowe dochody uzyskane z opłat "komunikacyjnych ( 100.000,- zł) , odsetek ( 50.000,- zł) oraz porozumień zawartych z Urzędami Gmin Inowrocław i Rojewo (70.000,- zł łącznie) na modernizację dróg powiatowych. Z tyto różnych dochodów (2.940,- zł)
8. W dziale 93, rozdziale 9313 "Komendy powiatowe Policji " ponadplanowe dochody uzyskano z odsetek i najmu. Łącznie kwota ta wynosi 12.600,- zł.
9. Korektę w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się w związku z prawidłową kwalifikacją wydatków na remont dróg oraz zdjęciem kwoty 65.000,-zł z zadania "modernizacja ulicy Radłowskiej w Pakości".
10. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dokonano zmian w § 72 "Wydatki na inwestycje" zmniejszając wydatki na inwestycje w rozdziale 8011 "Szkoły zawodowe" o kwotę 186.080,- zł, a zwiększając § 72 w rozdziałach:
- 7921 -"Licea ogólnokształcące" o kwotę 15.000,-zł, - 7941
- "Internaty i stypendia" o kwotę 74.600,- zł,
- 7931 - "Szkoły ogólnokształcące specjalne" o kwotę 45.480,-zł,
- 8071 - "Jednostki pomocnicze szkolnictwa" o kwotę 51.000,- zł
Powyższe zmiany spowodowane zostały koniecznością podłączenia do sieci miejskiej Bursy Szkolnictwa Zawodowego - 74.600,-zł, Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu - 69.700,-zł oraz Zespołu Szkół Specjalnych - 40.000,- zł, wymiany okien w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu - 15.000,-zł i w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu - 5.480,- zł, zabezpieczenie ściany budynku w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu - 20.000,- zł oraz wykonanie podłączenia do sieci c.o. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 51. OOO,-zł.
11. Realizując wniosek Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu zgodnie z art. 55, ust. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U nr 91 , poz. 408 z późno zm.), przeznacza kwotę 50.000,- zł na zakup urządzenia medycznego do przeprowadzania operacji artroskopowych stawu kolanowego.
12. Zarząd powiatu uwzględnił wniosek Komisji Kultury Fizycznej i Sportu o dofinansowanie działalności klubów sportowych i stowarzyszeń na terenie powiatu przeznaczając na ten cel kwotę 50.000,- zł 13. Zwiększenia wydatków w dziale 86 dokonuje się, przeznaczając otrzymaną dotację celową na realizację programu pracy z dziećmi osieroconymi ( 463.340,- zł), Zwiększeniu ulegają również wydatki na płace wraz z pochodnymi dla pracowników dydaktycznych w domach dziecka.
14. W dziale 91 "Administracja państwowa i samorządowa" przeznacza się dla:
. Powiatowego Urzędu Pracy dodatkowe środki w kwocie 6.797,- zł na wypłatę nieplanowanych nagród jubileuszowych.
. Starostwa Powiatowego kwotę 100.000,- zł na opracowanie dokumentacji węzła cieplnego i modernizacji sieci c.o. z przyłączem sali gimnastycznej - 11.700,-zł oraz na dokończenie modernizacji i wyposażenia nowej siedziby Wydziału Komunikacji przejmującej z dniem 01. O 1. 2001 obsługę interesantów całego powiatu.
15. W Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu, na wniosek zainteresowanych tworzy się w rozdziale 9139 - "Urzędnicy jednostek terenowych policji" § 31 "Materiały i wyposażenie" zmniejszając plan wydatków jednostki w § 17 i 43.
16. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu utworzono § 21 "Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń", jednocześnie zmniejszając plan wydatków w § 39 "Kary i odszkodowania".
17. Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu i Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu tworzy się § 40 "Różne opłaty i składki" zmniejszając jednocześnie plan wydatków jednostek w § 35 - "Energia".
18. Rada Powiatu likwiduje utworzoną w uchwale budżetowej nr XII/68/99 rezerwę celową ( zał.3/4 - 1 do w/wym. uchwały, poz.4 ) w kwocie 776.621 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie szkół niepublicznych, kolonii i obozów młodzieży w kwocie 433.259 zł i przeznacza na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dot. wypłat od m-ca października do m-ca grudnia br. w dziale 79 "Oświata i wychowanie" w związku z wdrożeniem znowelizowanej Karty Nauczyciela.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Załączniki:

zal.169.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 512KB
  Data dodania: czwartek, 9 października 2003, godz. 14:21
  Typ MIME: application/pdf