BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533837

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/172/2000
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
Uchwała Nr XXIII/172/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2000 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdzić zmiany uchwalone przez Radę Społeczną tego Zakładu w zakresie określonym: 1. w § 1, w którym:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Zakład nosi nazwę "Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu",
- po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, zwany dalej "Zakładem" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej",
- dotychczasowy ust. 2 stanowi ust. 3; 2. w § 15, który otrzymuje brzmienie:
,,§ 15 Dyrektora Zakładu zatrudnia Zarząd Powiatu w Inowrocławiu na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej".

§2


Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do powoływania, odwoływania lub zatrudniania i zwalniania w ramach umowy o pracę Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, w tym do podejmowania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy albo zawierania i rozwiązywania z nim umowy cywilnoprawnej na zarządzanie Zakładem.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W dniu 28 listopada 2000 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o dokonanie zmian w Statucie tegoż Zakładu. Proponowane zmiany uzyskały akceptację Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu, która na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2000 r. podjęła Uchwałę Nr XXV /2000 w sprawie zmian Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) statut nadaje podmiot, który utworzył zakład. Art. 39 ust. 3 cyt. ustawy stanowi, iż zmiany statutu dokonywane są w trybie ustalonym dla uchwalania statutu. Tak więc zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zarówno statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jak i jego zmiany uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Organem właściwym do zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki. Zdrowotnej w Inowrocławiu jest Rada Powiatu w Inowrocławiu. Zmiana na stanowisku Dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu oraz wprowadzanie w życie programu restrukturyzacji tegoż zakładu, wymaga dostosowania poszczególnych zapisów dotychczasowego Statutu do aktualnej sytuacji. Niezbędne staje się dopracowanie celów i zadań Zakładu, zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń oraz doprecyzowanie podmiotów zamawiających świadczenia. Mając powyższe na względzie zasadnym jest dokonanie zatwierdzenie proponowanych zmian przedmiotowego statutu tylko w zakresie niezbędnym do dalszego funkcjonowania Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki 'Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski