BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533693

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/177/2000
Dotyczy: dokonania zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r.
Uchwała Nr XXIII/177/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2000 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r. przyjętego Uchwałą Nr XII/68/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r., z późn. zm., dokonać następujących zmian:
1) w dochodach budżetowych w pkt. l "Dochody" kwotę ,,89.136.312,- zł" zastąpić kwotą ,,89.144.312,- zł"
2) w wydatkach budżetowych w pkt.2 "Wydatki" kwotę ,,89.160.786- zł" zastąpić kwotą ,,89.168.786,- zł"

§2


Informację o zmianach w planie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


1. Zgodnie z zawartą umową Nr IG.II.3042 - FOGR - 235/2000 z dnia 18 września 2000 r. pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Inowrocławskim o przekazaniu dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą "Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych w strefach ochronnych istniejących wokół Zakładu "Janikosoda"S.A.- Janikowskie Zakłady Sodowe w Janikowie dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w dziale 40 - Rolnictwo, rozdziale 4495 - "Pozostała działalność" zwiększając dochody i wydatki o kwotę 8.000,-zł.
2. W dziale 40 -Rolnictwo, rozdziale 4013 - "Inspekcja weterynaryjna" dokonano zmniejszenia poz. "Wydatki na inwestycje" a zwiększenia analogicznej pozycji w rozdziale 4000 - "Integracja z Unią Europejską o kwotę 9.500,-zł. Powyższe spowodowane zostało błędną klasyfikacją budżetową.
3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zmniejszono poz. "Usługi materialne" a zwiększono poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 404,- zł . Przeniesione środki przeznaczone będą na zakup cechówki do drewna.
4. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu na wniosek zainteresowanych, utworzono § 40 "Różne opłaty i składki" zmniejszając plan wydatków w poz. "Usługi niematerialne" o kwotę 2.982,-zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością ubezpieczenia majątku szkoły.
5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu w celu ubezpieczenia majątku (urządzeń do monitoringu kamerowego szkoły utworzono §40 "Różne opłaty i składki" zmniejszając jednocześnie poz. "Składki na Fundusz Pracy" o kwotę 1089,-zł.
6. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia §§ 11 i 41 w rozdziale 7941 - "Internaty i stypendia dla uczniów" w Zespole Szkół Rolniczych w Kobylnikach a zwiększenia poz. "Wydatki na inwestycje" w rozdziale 8011 - "Szkoły Zawodowe" o kwotę 16.775,-zł . Zmiany te spowodowane zostały koniecznością uregulowania faktury za roboty wykończeniowe w pomieszczeniach stołówki w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Kościelcu.
7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonano zwiększenia poz. "Materiały i wyposażenie", "Usługi niematerialne" i "Wydatki na inwestycje" a zmniejszenia poz. "Podróże służbowe" i "Usługi materialne" o łączną kwotę 7.500,-zł. Powyższe zmiany odzwierciedlają aktualne potrzeby jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.177.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 144KB
  Data dodania: piątek, 10 października 2003, godz. 07:52
  Typ MIME: application/pdf