BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533826

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/202/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
Uchwała Nr XXV/202/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2001 r.


w sprawie utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.

Na podstawie art.21 ust.l pkt.l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ), oraz art.47 c ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (t. j. z 1998r. Dz.U.Nr 64, poz. 414 z późn.zm. )

Rada Powiatu
uchwala co następuje:


§1


Utworzyć środek specjalny w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.

§2


Środek specjalny tworzy się z dochodów otrzymywanych z tytułu świadczonych odpłatnie usług dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej, lub innej działalności ubocznej a także pochodzących ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych.

§3


Środek specjalny przeznaczony jest na cele:
- wskazane przez darczyńcę,
- poprawę standardu usług w jednostkach pomocy społecznej

§4


Traci moc Uchwała Nr XVII 04/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 kwietnia 2000 r.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem umożliwi gospodarowanie pozyskiwanymi darowiznami, zgodnie z treścią art. 21 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), decyzję o ustanowieniu środków specjalnych podejmuje Rada Powiatu. Art.47c ust.2 i 3 Ustawy o pomocy społecznej (j.t. z 1998r. Dz.U.Nr 64, poz.414 z późn. zm.) określa zarówno źródła pochodzenia środków wpływających na rachunek środka specjalnego w jednostkach pomocy społecznej oraz sposoby ich wydatkowania. Środek specjalny tworzy się z dochodów otrzymywanych z tytułu świadczonych odpłatnie usług dla osób nieprzebywających na stałe w domach pomocy społecznej lub innej działalności ubocznej, a także pochodzących ze spadków, zapisów i darowizn. Środki te mogą być wydatkowane na cele wskazane przez darczyńcę oraz na poprawę standardu usług w tych jednostkach. W związku z powyższym uważam za zasadne podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.


Starosta
Leonard Maciejewski