BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541609

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/204/2001
Dotyczy: zmiany uchwały Nr XX/154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 roku dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr XXV/204/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2001 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 roku dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art.12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 30 ust. 6 i art. 35 ust.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 r. Dz.U.Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) zwanej dalej Kartą Nauczyciela.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmiany treści §7 ust. 1 Uchwały Nr XX/154/2000 z dnia 27 września 2000r., który otrzymuje brzmienie:
ust. 1 "Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad wymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowych wymiaru zajęć ustalonego dla zajęć wychowawczych lub opiekuńczych".

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia, z mocą od dnia 21 listopada 2000r.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela. 1 tekst jednolity z 1997 r Dz. U Nr 56, poz. 357 z późno zm.1 w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1074 - wchodzące w życie z dniem ogłoszenia t. j. 21 listopada 2000 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 11 maja 2000 r. Dz. U. Nr 39, poz. 455) dokonano zmiany treści w §5 pkt.l ppkt.2 Uchwały Nr XXI/154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 r. W związku z powyższym dokonanie zmiany treści w §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr 1154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 r. staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski