BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533861

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V/32/2003
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 r.
Uchwała Nr V/32/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 stycznia 2003 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego
( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdzić plany pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 r., w brzmieniu przedstawionym Radzie przez przewodniczących poszczególnych komisji.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/32/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 stycznia 2003 r.

Wywołanie niniejszej uchwały wynika z ustawowego wymogu przedłożenia
planów pracy komisji Radzie Powiatu. Zgodnie z § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego komisje stałe
działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka