BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541605

Data: 26 września 2001 r.
Nr uchwały: XXXI/244/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała Nr XXXI/244/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 września 2001 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późno zm. ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. przyjętym Uchwałą Nr XXIII/170/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu
Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) dokonać następujących zmian:
1) w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,94.544.339,- zł" zastąpić kwotą ,,95.329.215,- zł"
- w § 1 pkt.2Iit.a ,,-plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę 25.581.079,- zł" zastąpić kwotą ,,25.617.455,- zł"
- w § 1 pkt.2Iit.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,16.180.592,- zł" zastąpić kwotą ,,16.861.592,- zł"
2) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,95.816.345,-" zastąpić kwotą ,,96.601.221,- zł"
- w §2 pkt.2 ppkt.1) "wydatki bieżące" kwotę ,,93.013.833,- zł" zastąpić kwotą ,,93.864.309,- zł"
- w § 2 pkt.2 lit.a ,,-plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę 25.581.079,- zł" zastąpić kwotą ,,25.617.455,- zł"
- w § 2 pkt.2Iit.b "wynagrodzenia i pochodne" kwotę ,,63.353.181,- zł" zastąpić kwotą ,,63.530.464,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2) "wydatki majątkowe" kwotę ,,2.802.512" zastąpić kwotą ,,2.736.912,- zł" w tym: na inwestycje kwotę ,,2.581.512,- zł" zastąpić kwotą ,,2.515.912,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.
3) Wymieniony w §4 załącznik nr 5 i 6 zastąpić skorygowanym planem środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załączonymi zestawieniami.
4) Wymieniony w §5 załącznik nr 11 zastąpić skorygowanym planem przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załączonym zestawieniem.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 1 i 2. Skorygowany plan środków specjalnych przedstawia załącznik nr 3. Skorygowany plan gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik nr 4. Skorygowany plan Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 5.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2001 rok i tak:
I. Dochody
1. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01021 "Inspekcja weterynaryjna"- na
podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr F.I.-3013/W/24/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 7.676,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dojazdów pracowników powiatowych inspekcji weterynaryjnych w celu kontroli zabezpieczenia epizootycznego drogowych przejść granicznych oraz obiektów, w których występuje szczególne zagrożenie szerzenia się pryszczycy.
2. Dział 020 "Leśnictwo"
Rozdział 02002 "Nadzór nad gospodarką leśną" - zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 560,- zł dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Rozdział 02095 "Pozostała działalność"- zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 24.560,- zł dokonano w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej - kwota 560,- zł oraz w wyniku otrzymanej uchwały Nr 53/335/2001 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wydatków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w zakresie przeprowadzenia okresowych badań kontrolnych poziomu skażenia gleb i roślin w strefach ochronnych wokół zakładów przemysłowych - kwota 24.000,- zł.
3. Dział 600 "Transport i łączność", rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"
a) W wyniku zawartych porozumień z Miastem Kruszwica i Miastem i Gminą w Janikowie dokonano zwiększenia o kwotę 135.500,- zł § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego". Z powyższej kwoty przypada na:
- porozumienie z Miastem Kruszwica w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 45.000,- zł jako bezzwrotną pomoc finansową - dotację celową na kontynuację remontu drogi powiatowej nr 689 Racice - Lachmirowice w zakresie przewidzianym do realizacji w roku 2001,
- porozumienie z Miastem i Gminą w Kruszwicy w sprawie przekazania środków w wysokości 18.000,- zł jako bezzwrotną pomoc finansową - dotację celową na kontynuację remontu drogi powiatowej nr 685 Kruszwica - Racice
- porozumienie z Miastem i Gminą w Janikowie w sprawie zapewnienia Powiatowi środków w wysokości 72.500,- zł jako bezzwrotną pomoc finansową - dotację celową na modernizację ul. Przemysłowej w Janikowie.
b) Z uwagi na zaplanowane w budżecie powiatu na 2001 r. podpisanie porozumienia z Gminą Kruszwica w sprawie przekazania środków w wysokości 100.000,- zł na kontynuację modernizacji drogi 689 Racice - Lachmirowice
(a podpisane porozumienie opiewa na kwotę 45.000,- zł) zachodzi konieczność zdjęcia z planu dochodów kwoty 55.000,- zł.
Przyjmując powyższe, § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" zostaje zwiększony o kwotę 35.500,- zł i tak:
. zwiększenie + 72.500,- zł (podpisane porozumienie z Miastem i Gminą w Janikowie)
. zwiększenie + 45.000,- zł (podpisane porozumienie z Miastem Kruszwica)
. zwiększenie + 18.000.- zł (podpisane porozumienie z Miastem i Gminą w Kruszwicy)
+135.500.- zł (razem zwiększenia)
. zdjęcie -100.000.- zł (planowane porozumienie z Gminą Kruszwica)
+ 35.500.- zł (ogółem zwiększenie)
4. Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
Rozdział 75405 "Komendy powiatowe Policji" - dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 8.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało podpisaniem porozumienia z Gminą Janikowo w sprawie przekazania środków na zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Janikowie.
Rozdział 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"'- w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr F.I.-3013/W/24/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 28.700,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu uposażeń oraz nagród rocznych i uznaniowych funkcjonariuszy przejętych z likwidowanych zakładowych straży pożarnych PKP.
5. Dział 853 "Opieka społeczna" - Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2001 r. Nr 3013/W/28/2001 dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 853 "Opieka Społeczna" o łączną kwotę 681.000,- zł z czego:
- w rozdziale 85301 " Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 318.000,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w tym na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu zmiany ustawy - Karta Nauczyciela,
- w rozdziale 85304 "Rodziny zastępcze" o kwotę 363.000,- zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, szkolenia rodzin zastępczych oraz tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
II. Wydatki
1. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01021 "Inspekcja weterynaryjna"- planowane wydatki zwiększono o kwotę 7.676,- zł. ( Szczegółowe omówienie część I "Dochody", pkt. 1 niniejszego uzasadnienia.)
2. Dział 020 "Leśnictwo", rozdział 02095 "Pozostała działalność" - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 24.000,- zł nastąpiło na skutek otrzymanej informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu o zabezpieczeniu środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonywanie badań płodów rolnych, uzyskiwanych w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów przemysłowych tj.:
- Huta Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A. w Inowrocławiu
- Fabryka Cukru "Tuczno" S.A. w Tucznie
- Zakłady Tłuszczowe "KRUSZWICA" S.A. w Kruszwicy.
3. Dział 600 "Transport i łączność", rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - planowane wydatki zwiększono o kwotę 35.500,- zł. ( Szczegółowe omówienie część I "Dochody", pkt. 3 niniejszego uzasadnienia).
4. Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75405 "Komendy powiatowe policji" - dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 8.000,- zł, rozdział 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"- dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 28.700,- zł. (Szczegółowe omówienie część I "Dochody", pkt.4 niniejszego uzasadnienia).
5. Dział 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"- dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 36.000,- zł z przeznaczeniem na:
- dokończenie remontu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu (rozdział 80130 "Szkoły zasadnicze") - kwota 28.000,- zł
- wyposażenie utworzonego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Inowrocławiu - kwota 8.000,- zł która zostanie zrefundowana z PFRON po dokonaniu wydatku.
6. Dział 801 "Oświata i wychowanie" i dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" W związku z koniecznością dokonania pilnego remontu dachu i instalacji odgromowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu oraz posiadanymi informacjami od Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 i Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu o niewykorzystaniu środków z § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" dokonano:
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" o kwotę 33.500,- zł,
- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85410 "Internaty i bursy szkolne" o kwotę 23.500,- zł i w rozdziale 80120 "Licea Ogólnokształcące" o kwotę 10.000,- zł.
7. Dział 853 "Opieka społeczna" Rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2001 r. Nr F.I.- 3013/W/28/2001 o zwiększeniu dotacji dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 318.000,- zł w tym:
. Dom Dziecka w Inowrocławiu 182.400- zł
. Usamodzielnienie wychowanków 135.600,- zł
Rozdział 85302 "Domy pomocy7 spolecznej"- w związku z trudną sytuacją finansową domów pomocy społecznej (brak środków na działalność bieżącą) dokonano przeniesienia kwoty 70.000,- zł z § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych" (zakup samochodu - Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu) na: § 4220 "Zakup środków żywności" - kwota 19.500,- zł (DPS Kołuda Mała), § 4260 "Zakup energii" - kwota 50.500,- zł
z tego:
. DPS Kołuda Mała 14.000,- zł
. DPS Ludzisko 20.000,- zł
. DPS Ostrowo 8.000,- zł . DPS Tarnówko 8.500,- zł
Rozdział 85304 "Rodziny zastępcze" - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dokonano zwiększenia planowanych wydatków w poz. "Świadczenia społeczne" o kwotę 363.000,- zł.
Rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy" Na wniosek Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu dokonano zwiększenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 18.160,- zł a zmniejszenia poz. "Zakup energii" o kwotę 2.160,- zł i poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 16.000,- zł.
Wyjaśnić należy, że po otrzymaniu ostatecznych wersji dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVllI/224/2001 z dnia 30 maja 2001 r. dokonano zmniejszenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 34.904,- zł z uwagi na brak realnych możliwości dokonania korekty planu w sferze wydatków rzeczowych. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/242/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu otrzymał ze środków własnych powiatu kwotę 100.000,- zł na wydatki rzeczowe. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki dokonano wskazanych wyżej przeniesień.
III. W wyniku złożonych przez jednostki organizacyjne korekt planów środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych dokonano zmiany tych planów. Skorygowane plany środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych przedstawia zał. nr 3 i 4 do niniejszej uchwały .
IV. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonano zmiany struktury planowanych wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2001 r. poprzez zwiększenie poz. "Wydatki inwestycyjne funduszy celowych" o kwotę 60.000,- zł i poz. "Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych" o kwotę 70.000,- zł a zmniejszenie poz "Zakup usług pozostałych" o kwotę 60.000,- zł i poz. "Wydatki na zakupy inwestycyjne" o kwotę 70.000,- zł.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zabezpieczenia środków na wymianę okien w Wydziale Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Skorygowany plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2001 r. stanowi zał.nr 5 do niniejszej uchwały.


Wicestarosta
Marian Świątkowski