BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533664

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/222/2001
Dotyczy: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu
Uchwała Nr XXVIII/222/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 maja 2001 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty G. t. z 1996 r., Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 518 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Marek Szubarga
- Ryszard Oczachowski
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Ewa Kisiel
- Jerzy Błaszczak
c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Maria Chałas
- Mariola Cierpisz
d) przedstawiciele rady rodziców:
- Elżbieta Kwiatkowska
- Anna Nawrocka
e) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Iwona Stanek - Związek Nauczycielstwa Polskiego
- Zygmunt Leszek Tucholski - NSZZ "Solidarność" POiW w Inowrocławiu

§2


Zasady pracy komisji konkursowej, o której mowa w §1, określa regulamin przyjęty uchwałą nr VI/35/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej (z późn. zm.).

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Z dniem 31 sierpnia 2001 r. dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu, Pan Gabriel Szczęsny, przechodzi na emeryturę. W związku z powyższym na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) zasadne jest powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu. Regulamin pracy komisji konkursowej uchwalony został uchwałą Nr VI/35/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej (z późn. zm.).


Starosta
Leonard Maciejewski