BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521747

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/217/2001
Dotyczy: zaopiniowania opracowanego przez Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu "Programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu"
Uchwała Nr XXVIII/217/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 maja 2001 roku


w sprawie zaopiniowania opracowanego przez Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu "Programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu".

Na podstawie art. 4 ust. l pkt.2 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXV/189/ 2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 200 l roku w sprawie przyjęcia informacji "Koncepcja funkcjonowania PS ZOZ z uwzględnieniem jego aktualnego zadłużenia i spodziewanych strat finansowych w 2001 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Społecznej PS ZOZ w Inowrocławiu za lata 1999 - 2000 r.".

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie "Program naprawczy i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Zobowiązać Dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu do uzupełnienia "Programu" i na najbliższej sesji o podanie decyzji i skutków finansowych, które wykażą realną możliwość osiągnięcia planowanego wyniku finansowego w roku 2001.

§3


Zobowiązać Dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu do przedstawienia Radzie Powiatu po sporządzeniu bilansu za rok 200 l informacji o sposobie realizacji "Programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu" oraz jego skutkach ekonomicznych.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z uchwałą Nr XXV /189/200l Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu przygotował do rozpatrzenia przez Radę Powiatu na sesji w miesiącu maju Program naprawczy i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Materiał dotyczący funkcjonowania PS ZOZ w Inowrocławiu, jego sytuacji finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważenia przychodów i kosztów, wynikających z działalności Zakładu, zawiera realne wytyczne w sprawie kierunków reorganizacji Zakładu, jak również jego perspektyw. Przyjęte założenia zmierzają do zrównoważenia przychodów i kosztów zakładu. W perspektywie roku 2001 w Programie założono stratę na poziomie odpisu amortyzacyjnego, zaś w roku 2002 stratę w wysokości
1.074.787,00 zł. Przedstawione przez Dyrektora PSZOZ kierunki działań pozwalają na stwierdzenie, iż założenia te mają realną szansę powodzenia.
Z tego też względu uważam za zasadne pozytywne zaopiniowanie przez Radę Powiatu "Programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu" i podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski