BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533687

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/212/2001
Dotyczy: wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2001 - 2003.
Uchwała Nr XXVI/212/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2001 - 2003.

Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 i 8 lit.e ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 155 z 1998r. poz. 1014 z późn. zm.),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć wieloletni plan inwestycyjny dla Powiatu Inowrocławskiego na lata 2001 - 2003.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą wnosząc o zaakceptowanie przedstawionego "Wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2001 - 2003". Wieloletni plan inwestycyjny Powiatu Inowrocławskiego na lata 2001 - 2003 "WPI- 2003" opracowany został w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/117/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie programu rozwoju Powiatu Inowrocławskiego. Zasadniczym celem "WPI - 2003" jest umożliwienie konsekwentnej realizacji procesu, zapewniającego nową jakość w zarządzaniu mieniem Powiatu oraz optymalizacji działalności inwestycyjnej w powiecie.
Podstawowe założenia programu "Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2003 r." dotyczą następujących dziedzin:
- transportu i dróg publicznych
-pomocy społecznej
- edukacji publicznej
- ochrony zdrowia
- kultury i ochrony dóbr kultury
- obronności
- administracji samorządowej Proces przygotowania inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych, obejmuje m.in. studia wykonalności, stworzenie koncepcji, opracowanie dokumentacji i spełnienie wielu warunków formalno - prawnych. Niezbędne jest również określenie zakresu finansowania inwestycji iźródeł pochodzenia środków w perspektywie wieloletniej. Ponieważ nie są znane zasady finansowania samorządów w następnych latach, precyzyjne określenie wspomnianych źródeł nie jest obecnie możliwe. Zadania inwestycyjne i organizacyjne w zakresie w/w dziedzin zostały określone w załącznikach od 1 - 6 .
Zakłada się możliwość dokonywania korekt w ramach WPI - 2003"" podczas opracowywania budżetu na kolejne lata. Przyjęcie do realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego stworzy możliwość zabiegania o dodatkowe środki z różnych funduszy pomocowych dla samorządów lokalnych.
Biorąc powyższe pod uwagę" podjęcie wnioskowanej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski