BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531821

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/254/2001
Dotyczy: wyposażenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Inowrocławiu w majątek
Uchwała nr XXXII/254/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2001r.

w sprawie: wyposażenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Inowrocławiu w majątek.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przekazać sprzęt biurowy Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Inowrocławiu o wartości inwentarzowej 6.786,86 zł.( słownie: sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 86/100 ) w zakresie określonym w załączniku do uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz wnioskiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Inowrocławiu z dnia 7.09.2001r. skierowanym do Zarządu Powiatu o przekazanie przedmiotów nietrwałych - wyposażenia biurowego, którego jest użytkownikiem zasadnym będzie przekazanie mu przedmiotowego wyposażenia. Podstawą określenia ilościowego jak i wartościowego sprzętu stanowi arkusz spisu z natury uniwersalny sporządzony przez komisję inwentaryzacyjną w dniu 28.08.2001r. powołaną zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego z dnia 21.08.2001r. nr 83/2001.


Starosta
Leonard Maciejewski