BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533666

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/261/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości położonych przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu.
Uchwała nr XXXIII/261/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości położonych przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. z 2001 r. Dz.U. nr 57, poz.603 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Wierzbińskiego oznaczonych ewidencyjnie jako działki:
- działka nr 14/1 o pow. 0,1392 ha, na karcie mapy nr 34,
- działka nr 2/1 o pow. 0,0619 ha, na karcie mapy nr 33
zapisanych w KW nr 31167, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Opisana w uchwale nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi fragment pasa drogowego ulicy M. Wierzbińskiego ( droga powiatowa ). Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa daje jednostce samorządu terytorialnego możliwość nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi ( art. 24 ust. 5 pkt 1 ). Mając na uwadze stopień zaawansowania realizacji budownictwa jednorodzinnego oraz konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Wicestarosta
Marian Świątkowski