BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533611

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/265/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2001 roku.
Uchwała Nr XXXIV/265/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 lutego 2002 r.


w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2001 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1592) w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400 z późn.zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Przyjąć informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2001 roku, stanowiącą załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Określić istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego polegające na:
a) spadku bezpieczeństwa pożarowego w placówkach kulturalnych, oświatowych, oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych na terenie Powiatu,
b) wzroście zagrożenia w zakładach używających w procesie technologicznym toksyczne środki przemysłowe,
c) obniżeniu sprawności technicznej sprzętu specjalistycznego, używanego do prowadzenia akcji ratowniczych,
d) braku sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Miechowicka-Poznańska w Inowrocławiu, co utrudnia wyjazd wozów bojowych z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do kompetencji Państwowej Straży Pożarnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz.400 z późn.zm.).
Na podstawie art. 14 pkt. 1 i 2 w/w ustawy Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informacje komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu. Rada Powiatu na podstawie tej informacji może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek