BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533655

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/4 /2002
Dotyczy: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Brejzy
Uchwała Nr I/4 /2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2002 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Brejzy.

Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 98, poz. 1060, Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089.) i art. 21 ust. 8, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 ) .

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Ryszarda Brejzy z listy Nr 8 oznaczonej nazwą "Porozumienie Samorządowe" w okręgu wyborczym Nr 2 z powodu złożenia oświadczenia przez p. Ryszarda Brejzę dotyczącego zrzeczenia się mandatu radnego Rady Powiatu Inowrocławskiego.


§2


O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 2 w formie obwieszczenia.


§3


Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręczyć zainteresowanemu oraz przesłaćWojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.


§4


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 21 ust.8 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późno zm.) radny nie może łączyć wykonywania funkcji radnego z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego w związku z powyższym p. Ryszard Brejza złożył pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego.
W świetle powołanych przepisów art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późno zm.) w takim przypadku wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka