BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533844

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/270/2002
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2002 r.
Uchwała XXXIV/270/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 lutego 2002 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2002 r.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1592 ) oraz § 13 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urzęd. Woj. Kujawsko- Pomorskiego Nr 50. poz. 445 ) z późn. zm.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Uchwalić plan pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2002 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały wynika z postanowień art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1592 ) oraz z zapisu Statutu Powiatu Inowrocławskiego, który określa, że Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy, w którym może dokonywać zmian i uzupełnień. Proponowana tematyka wynika z założeń "Programu rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2002 r." oraz propozycji zgłoszonych przez poszczególne komisje problemowe Rady Powiatu.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek