BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533636

Data: 19 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VI/40/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dotyczącego stopnia zaawansowania prac Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przejęcia majątku Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr VI/40/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego stopnia zaawansowania prac Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przejęcia majątku Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu, dotyczące stopnia zaawansowania prac Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przejęcia majątku Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/40/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 lutego 2003 r.


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz zapis ujęty w planie pracy Rady Powiatu na I półrocze 2003 r. zobowiązujący do przedstawienia sprawozdania o stopniu zaawansowania prac Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przejęcia majątku Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski