BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533884

Data: 26 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VII/41/2003
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 2002 roku
Uchwała Nr VII/41/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 lutego 2003 r.


w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 2002 roku.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 ) w związku z art. 1 O ust 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz.731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz.996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 2002 roku, stanowiącą załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Określić istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, polegające na:

1. popełnianiu wykroczeń i przestępczości pospolitej w dużych aglomeracjach i miejscach uznawanych powszechnie za niebezpieczne,
2. wzroście ilości zdarzeń drogowych w tym ilości rannych,
3. nasileniu ilości rozbojów, wymuszeń rozbójniczych i kradzieży,
4. znacznym wzroście przemocy w rodzinie,
5. zwiększeniu agresywności i brutalności działań nieletnich sprawców, a także wzrastającym poczuciu bezkarności za swoje czyny.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do kompetencji Policji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 10 ust 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz.731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz.996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688). Zgodnie z art. 10 ust 1 i 3 w/w ustawy Komendant Powiatowy Policji jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Radzie Powiatu, która na tej podstawie może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Starosta
Leonard Maciejewski